Senjumaru là một loài đột biến từ kotobuki, đó là một dị nhân của cây thông đen. Theo thông tin từ Matsuyoshi Hanaori

Hình cây thông Senjumaru (senjumaru black pine)

Senjumaru is a mutant species from Kotobuki which is a mutant of black pine.
Kotobuki has short and dark green thick leaves. And this, senjumaru has more, shorter, greener leaf and will have lots of new buds. And stong for hot weather.
When you keep senjumaru with good health, leaves won't grow long but buds goes long which means he grow faster.
(Top two pictures trees are leaf drifted to yamadori black pine)

Thông Kotobuki

 

Nhận xét